Viện Công Nghệ Kỹ Thuật Sài Gòn - Đào tạo CNTT

Chương trình đào tạo

PMI

Năm 2012  SaigonCTT  triển  khai  đào  tạo  chương  trình  quản lý dự án PMP -Chứng chỉ nhằm  công nhận sự am hiểu của cá nhân về những kiến thức, kỹ năng  lãnh đạo và quản lý  các thành  viên tham gia dự án để đạt được kết quả trong điều kiện ràng buộc  về t hời gian, ngân sách  và  tài nguyên.
Project Management Professional (PMP) The PMP is the gold standard of project management certification. Recognized and demanded by organizations worldwide, the PMP validates your competence to perform in the role of a project manager, leading and directing projects and teams.