Viện Công Nghệ Kỹ Thuật Sài Gòn - Đào tạo CNTT

Chương trình đào tạo

ITIL

ITIL được phát triển bởi CCTA  (hiện nay được đổi tên thành OGC) - Một tổ chức độc lập thuộc liên hiệp Anh. Hiện nay ITIL đã  được  thừa  nhận và sử dụng phổ biến trên  toàn  thế  giới  như là một chuẩn thực hành (Defacto Standard) trong việc  cung  cấp  dịch  vụ công nghệ thông tin (IT Service).
ITIL Foundation v4 ITIL (IT Infrastructure Library) is a collection of best practices for the management and delivery of IT services and IT infrastructure. These best practices cover all the key IT Service Management and Service Delivery processes. This course covers the latest version of core ITIL® best practices presented from a lifecycle perspective.