Viện Công Nghệ Kỹ Thuật Sài Gòn - Đào tạo CNTT

Chương trình đào tạo

Cisco

SaigonCTT là đối tác đào tạo ủy quyền  cấp  cao  nhất  của  Cisco  tại  Việt Nam,  với đội ngũ giảng viên có trình độ CCIE/CCSI được Cisco công  nhận. SaigonCTT cung cấp các khóa học ủy quyền của Cisco với giáo trình do chính hãng cung cấp và các bài thi thực hành Lab theo đúng tiêu chuẩn Cisco.

 

CCNA R&S To prepare for this network transition, the CCNA R&S certification will not only prepare you with the knowledge of foundational technologies, but ensure you stay relevant with skill sets needed for the adoption of next generation technologies.
CCNA Security CCNA Security validates associate-level knowledge and skills required to secure Cisco networks. With a CCNA Security certification, a network professional demonstrates the skills required to develop a security infrastructure, recognize threats and vulnerabilities to networks, and mitigate security threats.
CCNP R&S The CCNP R&S certification is appropriate for those with at least one year of networking experience who are ready to advance their skills and work independently on complex network solutions