Viện Công Nghệ Kỹ Thuật Sài Gòn - Đào tạo CNTT

Chương trình đào tạo

Cisco

SaigonCTT với đội ngũ giảng viên có trình độ CCIE/CCSI được Cisco công  nhận. SaigonCTT cung cấp các khóa học ủy quyền của Cisco với giáo trình do chính hãng cung cấp và các bài thi thực hành Lab theo đúng tiêu chuẩn Cisco.

 

CCNP Enterprise A Cisco Certified Network Professional (CCNP) is a person in the IT industry who has achieved the professional level of Cisco Career Certification
CCNA Implementing and Administering Cisco Solutions (CCNA) version 1.0 is an eight-day course comprising five days of instructor-led instruction and three days of self-study that teaches learners how to install, operate, configure, and verify a basic IPv6 and IPv6 network, including configuring a network components, such as switch, router, and Wireless LAN Controller; managing network devices, and identifying basic security threats.