Viện Công Nghệ Kỹ Thuật Sài Gòn - Đào tạo CNTT

Chương trình đào tạo
Trang chủ   //   Chương trình đào tạo   //   Hãng đào tạo   //  

Oracle Database 12c Administrator Certified Associate (OCA)

1z0-052_Oracle Database: Administration Workshop 1 Ed 2

40 giờ

Sau khi hoàn thành khóa học, học viên sẽ có kiến thức vững chắc về cơ sở dữ liệu, cũng như nắm rõ kiến trúc và các thành phần của hệ quản trị cơ sở dữ liệu Oracle. Thực hiện cài đặt Software Grid, Software database, tạo CSDL Oracle, quản lý người dùng, giám sát hiệu suất, và bảo mật CSDL cũng như sao lưu phục hồi dữ liệu khi có sự cố.

Sau khi hoàn thành khóa học, học viên có khả năng:

 • Hiểu rõ kiến trúc oracle database
 • Cài đặt Oracle Grid Infrastructure
 • Cài đặt và cấu hình Oracle Database 11g
 • Cấu hình Oracle Net services
 • Theo dõi và quản lý undo data
 • Quản lý database storage structures
 • Tạo và quản lý người dùng
 • Thực hiện backup và recovery database
 • Quản lý data concurrency
 • Quản lý thông tin audit
 • SQL tuning

Để tham gia khóa học hiệu quả, học viên cần có kiến thức về cơ sở dữ liệu quan hệ.

Tìm hiểu kiến trúc Oracle Database

 • Tổng quan Oracle Database Architecture
 • Kiến trúc Oracle ASM
 • Process Architecture
 • Tổ chức Memory
 • Cấu trúc lưu trữ Logical và physical
 • Các thành phấn của ASM

Cài đặt Oracle Software

 • Các công việc của người quản trị Oracle Database
 • Công cụ để quản trị Oracle Database
 • Cài đặt: Xác định System Requirements
 • Sử dụng công cụ Oracle Universal Installer (OUI)
 • Cài đật Oracle Grid Infrastructure
 • Cài đặt Oracle Database Software
 • Cài đặt ở chế độ Silent

Tạo Oracle Database

 • Hoạch định về Database
 • Sử dụng DBCA để tạo Database
 • Quản lý Password
 • Tạo Database Design Template
 • Sử dụng DBCA để xóa một Database

Quản lý Oracle Database Instance

 • Start và stop Oracle database và các đối tượng khác
 • Sử dụng Oracle Enterprise Manager
 • Truy cập database với SQLPlus
 • Thay đổi thông số database
 • Mô tả quá trình database startup
 • các tùy chọn khi shutdown database
 • Xem thông tin alert log
 • Truy cập dynamic performance views

Quản lý ASM Instance

 • Thiết lập thông số cho ASM instance
 • Start up và shut down ASM instances
 • Quản lý ASM disk groups
 • Cấu hình Oracle Network
 • Sử dụng Enterprise Manager để tạo và cấu hình Listener
 • Sử dụng Oracle Restart để theo dõi listener
 • Sử dụng tnsping kiểm tra kết nối Oracle Net
 • Xác định khi nào sử dụng mô hình shared servers và khi nào sử dụng dedicated servers

Quản lý Database Storage Structures

 • Cấu trúc Storage
 • Tìm hiểu các oracle lưu trữ Table Data
 • Kiến trúc Database Block
 • Quản lý không gian lưu trữ trong Tablespaces
 • Tablespaces tạo sẳn trong Database
 • Các thao tác với Tablespaces
 • Oracle Managed Files (OMF)
 • Quản lý User Security
 • Database User Accounts
 • Các account Administrative
 • Lợi ích của Roles
 • Các Roles tạo sẳn
 • Thực hiện Profiles

Quản lý Data Concurrency

 • Data Concurrency
 • Kỹ thuật Enqueue
 • Giải quyết Lock Conflicts
 • Deadlocks

Quản lý Undo Data

 • Tìm hiểu Data Manipulation
 • Transactions và Undo Data
 • So sánh dữ liệu Undo và Redo
 • Cấu hình Undo Retention

Thực hiện Oracle Database Auditing

 • Mô tả trách nhiệm DBA về security
 • Enable standard database auditing
 • Thiết lập các tùy chọn audit
 • Xem thông tin audit
 • Quản lý audit trail

Database Maintenance

 • Quản lý optimizer statistics
 • Quản lý Automatic Workload Repository (AWR)
 • Sử dụng Automatic Database Diagnostic Monitor (ADDM)
 • Tìm hiểu và sử dụng advisory framework
 • Thiết lập alert thresholds
 • Sử dụng server-generated alerts
 • Sử dụng automated tasks
 • Quản lý Performance
 • Theo dõi Performance
 • Quản lý Memory Components
 • Sử dụng tính năng Automatic Memory Management (AMM)
 • Sử dụng Automatic Shared Memory Advisor
 • Sử dụng  Memory Advisors
 • Dynamic Performance Statistics
 • Troubleshooting và Tuning Views
 • Các Objects Invalid và Unusable

Khái niệm Backup và Recovery

 • Nhiệm vụ của DBA Job
 • Xác định Statement Failure
 • Lỗi User
 • Tìm hiểu Instance Recovery
 • Các giai đoạn của Instance Recovery
 • Sử dụng MTTR Advisor
 • Media Failure
 • Archive Log Files

Thực hiện Database Backups

 • Tổng quan các Backup Solution
 • Oracle Secure Backup
 • User-Managed Backup
 • Giải thích các Thuật ngữ về backup
 • Recovery Manager (RMAN)
 • Cấu hình Backup Settings
 • BackUp Control File ra Trace File
 • Theo dõi vùng Flash Recovery Area

Thực hiện Database Recovery

 • Quá trình Open một Database
 • Sử dụng Data Recovery Advisor
 • Mất Control File
 • Mất Redo Log File
 • Mất Data
 • Liệt kê Data Failures
 • Các view theo dõi Data Recovery Advisor

Di chuyển Data

 • Mô tả các phương thức di chuyển data
 • Tạo và sử dụng directory objects
 • Sử dụng SQL*Loader để di chuyển data
 • Sử dụng external tables để di chuyển data
 • Kiến trúc Oracle Data Pump
 • Sử dụng Data Pump export và import để di chuyển data

Sử dụng Oracle Support

 • Sử dụng the Enterprise Manager Support Workbench
 • Sử dụng Oracle Support
 • Sử dụng Log service requests (SR)
 • Quản lý bản vá (patch)