Viện Công Nghệ Kỹ Thuật Sài Gòn - Đào tạo CNTT

Chương trình đào tạo
Trang chủ   //   Chương trình đào tạo   //   Hãng đào tạo   //  

MCSA: Windows Server 2016

20741_Cấu hình mạng trên môi trường Windows Server 2016 (Networking with Windows Server 2016)

40 giờ

 • Khóa học cung cấp các kỹ năng mạng cần thiết để triển khai Windows Server 2016.
 • Bao gồm các nguyên tắc cơ bản về IP, công nghệ truy cập từ xa, và các nội dung nâng cao.

 

Sau khi hoàn thành khóa học, học viên  có khả năng:

 • Hoạch định và triển khai mạng IPv4.
 • Triển khai DHCP.
 • Triển khai IPv6.
 • Triển khai hệ thống tên miền (DNS).
 • Thực hiện quản lý địa chỉ IP (IPAM).
 • Triển khai truy cập từ xa.
 • Triển khai DirectAccess.
 • Triển khai mạng riêng ảo (VPN).
 • Triển khai mạng lưới cho các văn phòng chi nhánh.
 • Cấu hình các tính năng mạng nâng cao.

MCSA Windows Server 2016

 

Trước khi tham dự khóa học, học viên cần có:

 • Kinh nghiệm làm việc với Windows Server 2008 hoặc Windows Server 2012
 • Kiến thức mạng cơ bản.

Bài 1: Triển khai mạng IPv4

 • Planning IPv4 addressing
 • Configuring an IPv4 host
 • Managing and troubleshooting IPv4 network connectivity

Bài 2: Triển khai DHCP

 • Overview of the DHCP server role
 • Deploying DHCP
 • Managing and troubleshooting DHCP

Bài 3: Triển khai IPv6

 • Overview of IPv6 addressing
 • Configuring an IPv6 host
 • Implementing IPv6 and IPv4 coexistence
 • Transitioning from IPv4 to IPv6

Bài 4: Triển khai DNS

 • Implementing DNS servers
 • Configuring zones in DNS
 • Configuring name resolution between DNS zones
 • Configuring DNS integration with Active Directory Domain Services (AD DS)
 • Configuring advanced DNS settings

Bài 5: Triển khai và quản lý IPAM

 • Overview of IPAM
 • Deploying IPAM
 • Managing IP address spaces by using IPAM

Bài 6: Truy cập từ xa trong Windows Server 2016

 • Overview of remote access
 • Implementing Web Application Proxy

Bài 7: Triển khai DirectAccess

 • Overview of DirectAccess
 • Implementing DirectAccess by using the Getting Started Wizard
 • Implementing and managing an advanced DirectAccess infrastructure

Bài 8: Triển khai VPN

 • Planning VPNs
 • Implementing VPNs

Bài 9: Triển khai mạng chi nhánh

 • Networking features and considerations for branch offices
 • Implementing Distributed File System (DFS) for branch offices
 • Implementing BranchCache for branch offices

Bài 10: Cấu hình mạng nâng cao

 • Overview of high performance networking features
 • Configuring advanced Microsoft Hyper-V networking features

Bài 11: Triển khai SDN

 • Overview of Software Defined Networking
 • Implementing network virtualization
 • Implementing Network Controller