Viện Công Nghệ Kỹ Thuật Sài Gòn - Đào tạo CNTT

Chương trình đào tạo
Trang chủ   //   Chương trình đào tạo   //   Hãng đào tạo   //  

MCSA: SQL 2016 Database Admin

20764C_Administering a SQL Database Infrastructure

40 giờ

 • Khóa học cung cấp cho sinh viên kiến thức và kỹ năng để quản trị cơ sở hạ tầng cơ sở dữ liệu máy chủ SQL.
 • Ngoài ra, khóa học cũng phù hợp cho các cá nhân phát triển các ứng dụng cung cấp nội dung từ cơ sở dữ liệu SQL Server.

 

Sau khi hoàn thành khóa học, học viên có khả năng:

 • Xác thực và ủy quyền cho người dùng
 • Cấp quyền truy cập cơ sở dữ liệu
 • Bảo vệ dữ liệu bằng mã hóa và kiểm toán
 • Sao lưu cơ sở dữ liệu SQL Server
 • Khôi phục cơ sở dữ liệu SQL Server
 • Tự động hóa quản lý cơ sở dữ liệu
 • Định cấu hình bảo mật cho SQL Server
 • Quản lý thông báo
 • Quản lý máy chủ SQL bằng PowerShell
 • Theo dõi truy cập vào SQL Server
 • Giám sát cơ sở hạ tầng máy chủ SQL
 • Khắc phục sự cố cơ sở hạ tầng SQL Server
 • Nhập và xuất dữ liệu

 

 • Kiến thức cơ bản về hệ điều hành Microsoft Windows.
 • Kiến thức làm việc về Transact-SQL.
 • Kiến thức làm việc về cơ sở dữ liệu quan hệ.
 • Một số kinh nghiệm về thiết kế cơ sở dữ liệu.

 

Module 1: SQL Server Security

 • Authenticating Connections to SQL Server
 • Authorizing Logins to Connect to databases
 • Authorization Across Servers
 • Partially Contained Databases

Module 2: Assigning Server and Database Roles

 • Working with server roles
 • Working with Fixed Database Roles
 • Assigning User-Defined Database Roles

Module 3: Authorizing Users to Access Resources

 • Authorizing User Access to Objects
 • Authorizing Users to Execute Code
 • Configuring Permissions at the Schema Level

Module 4: Protecting Data with Encryption and Auditing

 • Options for auditing data access in SQL Server
 • Implementing SQL Server Audit
 • Managing SQL Server Audit
 • Protecting Data with Encryption

Module 5: Recovery Models and Backup Strategies

 • Understanding Backup Strategies
 • SQL Server Transaction Logs
 • Planning Backup Strategies

Module 6: Backing Up SQL Server Databases

 • Backing Up Databases and Transaction Logs
 • Managing Database Backups
 • Advanced Database Options

Module 7: Restoring SQL Server 2016 Databases

 • Understanding the Restore Process
 • Restoring Databases
 • Advanced Restore Scenarios
 • Point-in-Time Recovery

Module 8: Automating SQL Server Management

 • Automating SQL Server management
 • Working with SQL Server Agent
 • Managing SQL Server Agent Jobs
 • Multi-server Management

Module 9: Configuring Security for SQL Server Agent

 • Understanding SQL Server Agent Security
 • Configuring Credentials
 • Configuring Proxy Accounts

Module 10: Monitoring SQL Server with Alerts and Notifications

 • Monitoring SQL Server Errors
 • Configuring Database Mail
 • Operators, Alerts, and Notifications
 • Alerts in Azure SQL Database

Module 11: Introduction to Managing SQL Server by using PowerShell

 • Getting Started with Windows PowerShell
 • Configure SQL Server using PowerShell
 • Administer and Maintain SQL Server with PowerShell
 • Managing Azure SQL Databases using PowerShell

Module 12: Tracing Access to SQL Server with Extended events

 • Extended Events Core Concepts
 • Working with Extended Events

Module 13: Monitoring SQL Server

 • Monitoring activity
 • Capturing and Managing Performance Data
 • Analyzing Collected Performance Data
 • SQL Server Utility

Module 14: Troubleshooting SQL Server

 • A Trouble Shooting Methodology for SQL Server
 • Resolving Service Related Issues
 • Resolving Connectivity and Log-in issues

Module 15: Importing and Exporting Data

 • Transferring Data to and from SQL Server
 • Importing and Exporting Table Data
 • Using bcp and BULK INSERT to Import Data
 • Deploying and Upgrading Data-Tier Application