Viện Công Nghệ Kỹ Thuật Sài Gòn - Đào tạo CNTT

Chương trình đào tạo
Trang chủ   //   Chương trình đào tạo   //   Hãng đào tạo   //  

MCSA: SQL 2016 Database Admin

20764C_Administering a SQL Database Infrastructure

40 giờ

 • Khóa học này cung cấp cách quản trị và hỗ trợ Exchange Server 2016. Học viên sẽ học cách cài đặt Exchange Server 2016 cũng như cách cấu hình và quản lý môi trường Exchange Server. Khóa học bao gồm cách quản lý người nhận thư và thư mục, bao gồm cách thực hiện các hoạt động hàng loạt bằng Exchange Management Shell.
 • Học viên cũng sẽ học cách quản lý kết nối, các giải pháp sao lưu và khắc phục thảm họa.
 • Khóa học cũng dạy cách duy trì và giám sát Exchange Server 2016.

Sau khi hoàn thành khóa học, học viên sẽ có thể:

 • Thực hiện triển khai Exchange Server 2016.
 • Quản lý Exchange Server 2016.
 • Tạo và quản lý các đối tượng trong Exchange Server 2016.
 • Sử dụng Exchange Management Shell để tạo và quản lý các đối tượng
 • Cấu hình kết nối Exchange Server 2016 và quản lý truy cập
 • Thực hiện và quản lý sẵn sàng cao.
 • Triển khai sao lưu và khắc phục thảm họa cho Exchange Server 2016.
 • Theo dõi và khắc phục sự cố Exchange Server 2016.
 • Bảo mật và duy trì Exchange Server 2016.

Trước khi tham dự khóa học, học viên cần có:

 • Tối thiểu hai năm kinh nghiệm quản lý Windows Server, bao gồm Windows Server 2012 R2 hoặc Windows Server 2016.
 • Tối thiểu hai năm kinh nghiệm làm việc với AD DS, DNS.
 • Kiến thức về TCP / IP và các khái niệm mạng.
 • Kiến thức về các khái niệm bảo mật như xác thực và ủy quyền.
 • Kiến thức về giao thức chuyển thư đơn giản (SMTP).
 • Kiến thức làm việc về các công nghệ cơ sở hạ tầng khóa công khai (PKI), bao gồm Dịch vụ chứng chỉ Active Directory (AD CS).

Bài 1: Deploying Microsoft Exchange Server 2016

 • Overview of Exchange Server 2016
 • Requirements and deployment options for Exchange Server 2016

Bài 2: Managing Microsoft Exchange Server 2016 servers

 • Exchange Server 2016 management
 • Overview of the Exchange 2016 Mailbox server
 • Configuring Mailbox servers

 Bài 3: Managing recipient objects

 • Exchange Server 2016 recipients
 • Managing Exchange Server recipients
 • Configuring address lists and policies

 Bài 4: Managing Microsoft Exchange Server 2016 and recipient objects by using Exchange Management Shell

 • Overview of the Exchange Management Shell
 • Managing Exchange Server 2016 by using Exchange Management Shell
 • Managing Exchange Server 2016 by using Exchange Management Shell scripts

 Bài 5: Implementing client connectivity

 • Configuring client access services in Exchange Server 2016
 • Managing client services
 • Client connectivity and publishing of Exchange Server 2016 services
 • Configuring Outlook on the web
 • Configuring mobile messaging on Exchange Server 2016

 Bài 6: Managing high availability in Exchange Server 2016

 • High availability on Exchange Server 2016
 • Configuring highly available mailbox databases
 • Configuring high availability of Client Access services.

Bài 7: Implementing disaster recovery for Microsoft Exchange Server 2016

 • Implementing Exchange Server 2016 backup
 • Implementing Exchange Server 2016 recovery

Bài 8: Configuring and managing message transport

 • Overview of message transport
 • Configuring message transport
 • Managing transport rules

Bài 9: Configuring antivirus, antispam, and malware protection

 • Deploying and managing an Edge Transport server for message security
 • Implementing an antivirus solution for Exchange Server 2016
 • Implementing an antispam solution for Exchange Server 2016

Bài 10: Implementing and managing Microsoft Exchange Online deployments

 • Overview of Exchange Online and Office 365
 • Managing Exchange Online
 • Implementing the migration to Exchange Online

Bài 11: Monitoring and troubleshooting Microsoft Exchange Server 2016

 • Monitoring Exchange Server 2016
 • Troubleshooting Exchange Server 2016

Bài 12: Securing and maintaining Exchange Server 2016

 • Securing Exchange Server with role-based access control (RBAC)
 • Configuring audit logging on Exchange Server 2016
 • Maintaining Exchange Server 2016