Viện Công Nghệ Kỹ Thuật Sài Gòn - Đào tạo CNTT

Chương trình đào tạo
Trang chủ   //   Chương trình đào tạo   //   Hãng đào tạo   //  

ITIL Foundation v4

Information Technology Infrastructure Library Foundation

Thời lượng: 24 giờ | Ngày khai giảng: 26/03/2020 | Ngày học: Thứ 5 - 6 -7 - Giờ học: 8:00 - 17:00

 

Sau khi hoàn tất khóa học, học viên sẽ có khả năng:

 • Hiểu các khái niệm, nguyên tắc chính và mô hình quy trình cần thiết để có thể vtfợt qua kỳ thi lấy chứng chỉ quốc tế ITIL 4 Found Hiểu cách áp dụng các nguyên tắc ITIL để có thể giúp một cá nhân hiểu và áp dụng quản lý dịch vụ CNTT trong tổ chức của họ. Hiểu cách cải thiện trải nghiệm của khách hàng và hiệu quả của ITSM với sự trợ giúp của các công cụ và kỹ thuật ITIL
 • Hiểu rõ mục tiêu và điều khoản chính của 15 ITIL Practices Thực hành thực tế để có thể triển khai các dịch vụ IT

 

 

Who Should Attend:
 • IT Managers
 • IT consultants
 • Key Business Users
 • IT Professionals
 • IT Support Staff
 • Application Manager
 • Project and Business Managers
 • Any member of an IT team involved in the delivery of IT Services.

 

 

 

 

 

Module 1: Introduction to Service Management and ITIL

 • IT Service Management in the Modern World About ITIL4 Foundation
 • The Structure and Benefits of the ITIL 4 Framework The ITIL SVS
 • The Four Dimensions Model

Module 2: Key Concepts of Service Management Service Management Value and Value Co-creation

 • Organizations, Service Providers, Service Consumers, and Other Stakeholders Products Services and Service Offering
 • Configuring Resources for Value Creation Service Offerings
 • Service Relationships Model
 • Value: Outcomes, Costs, Risks, Utility and Warranty Summary

Module 3: The Four Dimensions of Service Management

 • Introduction to the Four Dimensions of Service Management Organizations and People
 • Information and Technology Partners and Suppliers
 • Value Streams and Processes
 • Value Streams for Service Management Processes
 • External Factors Summary

Module 4: The ITIL Service Value System

 • Service Value System Overview Opportunity, Demand and Value The ITIL Guiding Principles
 • Focus on Value
 • Start Where You Are
 • Progress Iteratively with Feedback Collaborate and Promote Visibility Think and Work Holistically
 • Keep it Simple and Practical Optimize and Automate Principle Interaction
 • Governance
 • Governing Bodies and Governance Governance in the SVS
 • Service Value Chain
 • Plan Improve Engage
 • Design and Transition Obtain/ build
 • Deliver and Support Continual Improvement
 • Steps of the Continual Improvement Model Continual Improvement and the Guiding Principles
 • Practices Summary

Modules 5: ITIL Management Practices

 • General Management Practices Architecture Management Continual Improvement Information Security Management Knowledge Management Measurement and Reporting
 • Organizational Change Management Portfolio Management
 • Project Management Relationship Management Risk Management
 • Service Financial Management Strategy Management Supplier Management
 • Workforce and Talent Management Service Management Practices
 • Availability Management Business Analysis
 • Capacity and Performance Management Change Control
 • Incident Management IT Asset Management
 • Monitoring and Event Management Problem Management
 • Release Management
 • Service Catalogue Management Service Configuration Management Service Continuity Management Service Design
 • Service Desk
 • Service Level Management Service Request Management Service Validation and Testing
 • Technical Management Practices Deployment Management
 • Infrastructure and Platform Management Software Development and Management