Viện Công Nghệ Kỹ Thuật Sài Gòn - Đào tạo CNTT

Chương trình đào tạo
Trang chủ   //   Chương trình đào tạo   //   Hãng đào tạo   //  

ITIL Foundation v4

Information Technology Infrastructure Library Foundation (ITIL)

24 giờ

 • ITIL (Thư viện cơ sở hạ tầng CNTT) là tập hợp các hướng dẫn về quản lý, cung cấp các dịch vụ CNTT và cơ sở hạ tầng CNTT. Bao gồm tất cả các quy trình quản lý dịch vụ chính và quy trình chuyển giao dịch vụ.
 • Khóa học ITIL 2011 Foundation giới thiệu cho học viên về ITIL- Thư viện cơ sở hạ tầng CNTT, ITSM – Quản lý dịch vụ CNTT và những quy trình chính trong ITIL

Bao gồm các đối tượng:

 • Quản lý bộ phận CNTT
 • CIO, CTO
 • Chuyên gia tư vấn CNTT
 • Bộ phận hỗ trợ CNTT
 • Nhân viên có trách nhiệm cung cấp dịch vụ CNTT

Sau khi hoàn thành khóa học, học viên có khả năng:

 • Xác định và đánh giá đúng các quy trình ITIL
 • Hiểu  các lợi ích chính của những quy trình và cách tích hợp chúng vào mô hình CNTT của doanh nghiệp
 • Hiểu biết quan trọng về sự kết hợp giữa tổ chức CNTT với hoạt động kinh doanh nói chung
 • Hiểu các khái niệm ITSM

Bài 1 : Introduction to Service Management Lifecycle

 • Introduction/Housekeeping
 • Introduction to key ITIL® concepts
 • IT as a Service
 • Introduction to processes and process management
 • The Service Lifecycle approach

Bài 2: Service Strategy

 • Purpose, goal, objectives & Scope
 • Value Creation through Services
 • Assets - Resources and Capabilities
 • Service Strategy - Main activities
 • Service Strategy processes
 • Service Portfolio management
 • Demand management
 • Financial management
 • Business Relationship Management

 Bài 3: Service Design

 • Purpose, goal, objectives & Scope
 • Service Design processes
 • The 4 P’s
 • Service Design aspects
 • Service Catalog Management
 • Service Level Management
 • Capacity Management
 • Availability Management
 • IT Service Continuity Management
 • Information Security Management
 • Supplier management
 • Design Coordination

Bài 4: Service Transition

 • Purpose, goal, objectives & Scope
 • Service Transition value to the business
 • Technology and architecture in Service Transition
 • Service Transition Processes
 • Transition, Planning and Support
 • Change Management
 • The 7 R’s of Change Management
 • Service Asset and Configuration Management
 • Release and Deployment Management
 • Knowledge Management

Bài 5 : Service Operation

 • Purpose, goal, objectives & scope
 • Service Operation definitions
 • Service Operations Processes
 • Event Management
 • Incident Management
 • Request Fulfillment
 • Problem Management
 • Access Management

Bài 6 : ITIL Function

 • The Service Desk
 • Technical Management
 • Application Management
 • IT Operations Management

Bài 7 : Continual Service Improvement

 • Purpose, goal, objectives & scope
 • Models and Processes
 • The Deming Cycle
 • Measurement and metrics
 • Continual Service Improvement activities
 • Continual Service Improvement model