Viện Công Nghệ Kỹ Thuật Sài Gòn - Đào tạo CNTT

Chương trình đào tạo
Trang chủ   //   Chương trình đào tạo   //   Hãng đào tạo   //  

Project Management Professional (PMP)

Quản lý dự án - Project Management Professional (PMP)

40 giờ

Khóa học cung cấp những kiến thức mới nhất theo tiêu chuẩn quốc tế về quản lý dự án (PMP) bao gồm:

 • Các nhóm quy trình, các lĩnh vực giúp quản lý dự án hiệu quả: nhóm quy trình bắt đầu dự án, nhóm quy trình lập kế hoạch, nhóm quy trình thực thi dự án, nhóm quy trình kiểm soát dự án và nhóm quy trình kết thúc dự án; quản lý phạm vi/yêu cầu của dự án, quản lý thời gian, quản lý chi phí, quản lý chất lượng, quản lý rủi ro, quản lý truyền thông, quản lý nguồn nhân lực, quản lý đấu thầu, quản lý tích hợp, quản lý người liên quan.
 • Các tài liệu đầu vào, đầu ra, và công cụ kỹ thuật cho các quy trình cụ thể trong quản lý dự án giúp nhà quản lý biết cách vận dụng các tài liệu, công cụ phù hợp trong quản lý dự án.
 • Khóa học dành cho những người muốn nâng cao khả năng quản lý dự án.

Sau khi hoàn thành khóa học, học viên có khả năng:

 • Tổ chức, lập kế hoạch, thực thi, kiểm soát dự án một cách chuyên nghiệp theo chuẩn mực quốc tế
 • Có cách nhìn tổng quát và đầy đủ khi triển khai dự án.
 • Biết cách thu thập và kiểm soát yêu cầu của dự án.
 • Dùng các công cụ để quản lý thời gian, chi phí và dự đoán trước tình hình dự án.
 • Hạn chế lấy sót yêu cầu, trễ thời hạn và vượt ngân sách dự án
 • Sử dụng các biểu mẫu, công cụ để kiểm soát rủi ro và báo cáo.
 • Biết cách quản lý và tạo động lực cho các thành viên trong dự án.

Chương 1: Giới thiệu

 • Giới thiệu PMP
 • Các định nghĩa
 • Cấu trúc tổ chức để quản lý dự án
 • 6 ràng buộc trong dự án
 • Những người liên quan dự án
 • Bài học kinh nghiệm và thông tin lịch sử
 • Các quy trình quản lý dự án
 • Nhóm quy trình quản lý dự án
 • Tương tác giữa các quy trình
 • Liên hệ giữa các quy trình

Chương 2: Quản lý tích hợp

 • Xây dựng bản tuyên bố chính thức của dự án
 • Xây dựng kế hoạch quản lý dự án
 • Thực thi và quản lý quá trình thực hiện dự án
 • Kiểm soát công việc dự án
 • Kiểm soát thay đổi
 • Kết thúc dự án, giai đoạn dự án

Chương 3: Quản lý phạm vi, yêu cầu

 • Lập kế hoạch quản lý phạm vi, yêu cầu
 • Thu thập yêu cầu
 • Xác định phạm vi dự án
 • Phân chia nhỏ các công việc
 • Đánh giá công việc
 • Kiểm soát phạm vi dự án

Chương 4: Quản lý tiến độ

 • Lập kế hoạch quản lý tiến độ
 • Xác định các công việc
 • Lập thứ tự công việc
 • Ước đoán tài nguyên cho công việc
 • Ước đoán thời gian cho công việc
 • Lập tiến độ
 • Kiểm soát tiến độ

Chương 5: Quản lý chi phí

 • Lập kế hoạch quản lý chi phí
 • Ước đoán chi phí
 • Xác định ngân sách dự án
 • Kiểm soát chi phí

Chuong 6: Quản lý chất lượng

 • Lập kế hoạch chất lượng
 • Thực hiện đảm bảo chất lượng
 • Thực hiện kiểm soát chất lượng

Chương 7: Quản lý nguồn nhân lực

 • Lập kế hoạch nguồn nhân lực
 • Yêu cầu nguồn nhân lực
 • Phát triển nhóm dự án
 • Quản lý nhóm dự án

Chương 8: Quản lý người liên quan và truyền thông

 • Nhận diện người liên quan
 • Lập kế hoạch quản lý người liên quan
 • Quản lý sự tham gia người liên quan
 • Quản lý người liên quan
 • Lập kế hoạch truyền thông
 • Quản lý truyền thông
 • Kiểm soát truyền thông

Chương 9: Quản lý rủi ro

 • Lập kế hoạch quản lý rủi ro
 • Xác định rủi ro
 • Thực hiện phân tích rủi ro định tính
 • Thực hiện phân tích rủi ro định lượng
 • Kế hoạch đáp ứng rủi ro
 • Kiểm soát rủi ro

Chương 10: Quản lý đấu thầu

 • Lập kế hoạch đấu thầu
 • Triển khai đấu thầu
 • Quản lý đấu thầu
 • Kết thúc đấu thầu