Viện Công Nghệ Kỹ Thuật Sài Gòn - Đào tạo CNTT

Chương trình đào tạo
Trang chủ   //   Chương trình đào tạo   //   Hãng đào tạo   //   Oracle   //  

Oracle PL/SQL Developer Certified Associate

Oracle PL/SQL Developer Certified Associate

Become an Oracle Database SQL Certified Associate and demonstrate understanding of fundamental SQL concepts needed to undertake any database project. Passing the exam illustrates depth of knowledge of SQL and its use when working with the Oracle Database server.
Oracle Database 12c: Introduction to SQL

This course helps you write subqueries, combine multiple queries into a singlequery using SET operators and report aggregated data using group functions. Learn this and more through hands-onexercises.

Oracle Database: Program with PL/SQL

Khóa học sẽ cung cấp đầy đủ kiến thức và kỹ năng cho học viên về Lập trình với ngôn ngữ PL/SQL, Khóa học Oracle Database: Program with PL/SQL giới thiệu về lợi ích và sức mạnh của ngôn ngữ lập trình PL/SQL. Qua sự hướng dẫn của các giảng viên nhiều kinh nghiệm các học viên sẽ thành thạo tạo các thủ tục, hàm, package, xử lý exception.

  • Sau khi học xong khóa học, học viên có khả năng:
  • Viết được các khối lệnh có cấu trúc
  • Viết mã thành thạo cho Store Procedure, Function, Package và Triggers.
  • Thực hiện các kiểu dữ liệu cấu trúc phức tạp và kiểu dữ liệu con trỏ
  • Sử dụng thành thạo các Packages có sẵn trong môi trường phát triển ứng dụng Oracle
  • Khả năng quản lý ngoại lệ - lỗi khi phát triển ứng dụng
  • Khả năng quản lý các quan hệ phụ thuộc đối tượng và các đối tượng có kích thước lớn, phi cấu trúc
  • Tối ưu hóa code PLSQL