Viện Công Nghệ Kỹ Thuật Sài Gòn - Đào tạo CNTT

Chương trình đào tạo
Trang chủ   //   Chương trình đào tạo   //   Hãng đào tạo   //  

Oracle PL/SQL Developer Certified Associate

Oracle Database: Program with PL/SQL

40 giờ

Khóa học sẽ cung cấp đầy đủ kiến thức và kỹ năng cho học viên về Lập trình với ngôn ngữ PL/SQL, Khóa học Oracle Database: Program with PL/SQL giới thiệu về lợi ích và sức mạnh của ngôn ngữ lập trình PL/SQL. Qua sự hướng dẫn của các giảng viên nhiều kinh nghiệm các học viên sẽ thành thạo tạo các thủ tục, hàm, package, xử lý exception.

 • Sau khi học xong khóa học, học viên có khả năng:
 • Viết được các khối lệnh có cấu trúc
 • Viết mã thành thạo cho Store Procedure, Function, Package và Triggers.
 • Thực hiện các kiểu dữ liệu cấu trúc phức tạp và kiểu dữ liệu con trỏ
 • Sử dụng thành thạo các Packages có sẵn trong môi trường phát triển ứng dụng Oracle
 • Khả năng quản lý ngoại lệ - lỗi khi phát triển ứng dụng
 • Khả năng quản lý các quan hệ phụ thuộc đối tượng và các đối tượng có kích thước lớn, phi cấu trúc
 • Tối ưu hóa code PLSQL
 • Viết được các khối lệnh có cấu trúc 
 • Viết mã thành thạo cho Store Procedure, Function, Package và Triggers. 
 • Thực hiện các kiểu dữ liệu cấu trúc phức tạp và kiểu dữ liệu con trỏ 
 • Sử dụng thành thạo các Packages có sẵn trong môi trường phát triển ứng dụng Oracle 
 • Khả năng quản lý ngoại lệ - lỗi khi phát triển ứng dụng 
 • Khả năng quản lý các quan hệ phụ thuộc đối tượng và các đối tượng có kích thước lớn, phi cấu trúc

OCA Developer

Trước khi tham gia khóa học, học viên cần có kiến thức về ngôn ngữ SQL

 

 • Giới thiệu PL/SQL
 • Khai báo hằng, biến, . . .trong PL/SQL
 • Viết câu lệnh thực thi
 • Giao tiếp với Oracle Server
 • Cấu trúc điều khiển (Lặp, rẽ nhánh)
 • Kiểu Composite Data
 • Khai báo và sử dụng Cursors
 • Xử lý Exception
 • Sử dụng Stored Procedures
 • Kỹ thuật debug một Stored Functions
 • Viết Packages
 • Sử dụng Packages
 • Sử dụng Oracle-Supplied Packages trong phát triển ứng dụng
 • Thiết kế và tối ưu PL/SQL Code
 • Viết Triggers
 • Tạo trigger compound, trigger DDL, và Event Database Triggers
 • Trình biên dịch PL/SQL
 • Quản lý sự phụ thuộc