Viện Công Nghệ Kỹ Thuật Sài Gòn - Đào tạo CNTT

Chương trình đào tạo
Trang chủ   //   Chương trình đào tạo   //   Hãng đào tạo   //   Oracle   //  

Oracle Database 12c: Administrator Certified Expert (OCE)

Oracle Database 12c: Administrator Certified Expert (OCE)

The Expert designations are not part of the existing Oracle hierarchy of associate, professional, and master tiers but rather stand alone as distinct specializations.
Oracle Database 12c: Performance Management and Tuning

In the Oracle Database 12c: Performance Management and Tuning course, learn about the performance analysis and tuning tasks expected of a DBA: proactive management through built-in performance analysis features and tools, diagnosis and tuning of the Oracle Database instance components, and diagnosis and tuning of SQL-related performance issues. In this course, you will be introduced to Oracle Database Cloud Service.

Oracle Database: SQL Tuning for Developers

Trong khóa học này học viên sẽ được học về kỹ thật tối ưu hóa code sql cũng như các phương thức truy xuất dữ liệu hiệu quả nhất qua Index, MV.

  • Sử dụng công cụ của Oracle để xác định câu SQL không hiệu quả.
  • Sử dụng Automatic SQL Tuning.
  • Theo dõi Real Time câu SQL.
  • Cách viết câu SQL hiệu quả.
  • Theo dõi các câu SQL tốn nhiều tài nguyên hệ thống.
  • Quản lý thông tin statistic giúp trình tối ưu SQL hoạt động hiệu quả.
  • Tìm hiểu hoạt động trình tối ưu hóa câu SQL.
  • Đọc plan thực thi các câu SQL.