Viện Công Nghệ Kỹ Thuật Sài Gòn - Đào tạo CNTT

Chương trình đào tạo
Trang chủ   //   Chương trình đào tạo   //   Hãng đào tạo   //   Microsoft   //  

MCSE: Messaging (Microsoft Exchange Server 2016)

MCSE: Messaging (Microsoft Exchange Server 2016)

Messaging certification will qualify you for a position in network and computer systems administration.
20345-1A_Administering Microsoft Exchange Server 2016
  • Khóa học cung cấp cách quản trị và hỗ trợ Exchange Server 2016. Học viên sẽ học cách cài đặt Exchange Server 2016 cũng như cách cấu hình và quản lý môi trường Exchange Server. Khóa học bao gồm cách quản lý người nhận thư và thư mục, bao gồm cách thực hiện các hoạt động hàng loạt bằng Exchange Management Shell.
  • Học viên cũng sẽ học cách quản lý kết nối, các giải pháp sao lưu và khắc phục thảm họa.
  • Khóa học cũng dạy cách duy trì và giám sát Exchange Server 2016
20345-2A_Designing and Deploying Microsoft Exchange Server 2016
  • Khóa học này cung cấp cho các quản trị viên kiến thức để thiết kế và triển khai môi trường Exchange Server 2016. Học sinh sẽ học cách thiết kế và cấu hình các thành phần nâng cao trong triển khai Exchange Server 2016 như khả năng phục hồi trang web, bảo mật nâng cao, tuân thủ, lưu trữ.
  • Ngoài ra, học viên sẽ tìm hiểu về sự tích hợp Exchange hoặc Exchange Online khác, và di chuyển từ các phiên bản trước của Exchange Server.
  • Khóa học sẽ cung cấp các hướng dẫn, thực tiễn tốt nhất giúp tối ưu hóa việc triển khai Exchange Server.