Viện Công Nghệ Kỹ Thuật Sài Gòn - Đào tạo CNTT

Chương trình đào tạo
Trang chủ   //   Chương trình đào tạo   //   Hãng đào tạo   //  

MCSA: SQL 2016 Database Admin

20765C_Provisioning SQL Databases

40 giờ

 • Khóa học được thiết kế để hướng dẫn học viên cách triển khai cơ sở dữ liệu SQL Server trong mạng nội bộ và trên SQL Azure.

 

Sau khi hoàn thành khóa học, học viên có khả năng:

 • Triển khai một máy chủ cơ sở dữ liệu
 • Nâng cấp máy chủ SQL
 • Cấu hình máy chủ SQL
 • Quản lý cơ sở dữ liệu
 • Triển khai, di chuyển và quản lý cơ sở dữ liệu trong đám mây.
 • Kiến thức cơ bản về hệ điều hành Microsoft Windows.
 • Kiến thức làm việc về Transact-SQL.
 • Kiến thức làm việc về cơ sở dữ liệu quan hệ.
 • Một số kinh nghiệm về thiết kế cơ sở dữ liệu.

Bài 1: SQL Server Components  

 • Introduction to the SQL Server Platform
 • Overview of SQL Server Architecture
 • SQL Server Services and Configuration Options

Bài 2: Installing SQL Server

 • Considerations for SQL Installing Server
 • TempDB Files
 • Installing SQL Server
 • Automating Installation

Bài 3: Upgrading SQL Server to SQL Server 2017

 • Upgrade Requirements
 • Upgrade SQL Server Services
 • Side by Side Upgrade: Migrating SQL Server Data and Applications

Bài 4: Working with Databases

 • Introduction to Data Storage with SQL Server
 • Managing Storage for System Databases
 • Managing Storage for User Databases
 • Moving and Copying Database Files
 • Buffer Pool Extension

Bài 5: Performing Database Maintenance

 • Ensuring Database Integrity
 • Maintaining Indexes
 • Automating Routine Database Maintenance

Bài 6: Database Storage Options

 • SQL Server storage Performance
 • SMB Fileshare
 • SQL Server Storage in Microsoft Azure
 • Stretch Databases

Bài 7: Planning to Deploy SQL Server on Microsoft Azure

 • SQL Server Virtual Machines in Azure
 • Azure Storage
 • Azure SQL Authentication
 • Deploying an Azure SQL Database

Bài 8: Migrating Databases to Azure SQL Database

 • Database Migration Testing Tools
 • Database Migration Compatibility Issues
 • Migrating a SQL Server Database to Azure SQL Database

Bài 9: Deploying SQL Server on a Microsoft Azure Virtual Machine

 • Deploying SQL Server on an Azure VM
 • The Deploy Database to a Microsoft Azure VM Wizard

Bài 10: Managing databases in the Cloud

 • Managing Azure SQL Database Security
 • Configure Azure storage
 • Azure Automation