Viện Công Nghệ Kỹ Thuật Sài Gòn - Đào tạo CNTT

Chương trình đào tạo
Trang chủ   //   Chương trình đào tạo   //   Hãng đào tạo   //  

COBIT 5 FOUNDATION

COBIT 5 FOUNDATION

04 ngày

Khoá học COBIT 5.0 nền tảng trọng tâm và việc trang bị các kỹ năng nền tảng về cấu trúc và nội dung quản trị CNTT. Khoá học sẽ diễn giải các lợi ích và cách để triển khai hệ thống quản trị phục vụ mục tiêu của doanh nghiệp. Bên cạch đó khoá học cũng trang bị các cơ sở lý luận, bài học thực tiễn, các hướng dẫn giúp học viên tiếp cận một cách có hệ thống về quản trị CNTT.

 • No mandatory prerequisites, however 5+ years of IT experience recommended
 • IT managers
 • Business managers,
 • IT management consultants,
 • IT governance professionals,
 • and auditors who wish to gain a better understanding of COBIT 5 and what the framework can provide their organization.

Học viên sẽ hiểu được các nội dung sau:

 • Hiểu các thách thức về hệ thống CNTT và quản trị CNTT
 • Định hướng và áp dụng COBIT 5 framework để quản lý và quản trị hệ thống CNTT
 • Hiểu được kiến trúc của COBIT và 5 nguyên tắc xây dựng
 • Hiểu được giá trị của quản trị CNTT và các thuật ngữ
 • Hiểu mối liên hệ, mong đợi của các bên liên quan về quản trị
 • Sử dụng 5 kỹ thuật để quản lý và quản trị hệ thống CNTT
 • Hiểu cách tiếp cận và triển khai COBIT 5
 • Hiểu mô hình và cách thức đánh giá hệ thống quản trị CNTT

Module 1: Các đặc điểm của COBIT 5

 • Introduction to COBIT 5 framework
 • Structure of the COBIT 5 framework
 • Business needs and benefits provided by COBIT 5

Module 2 : Phân tích 5 nguyên tắc của quản trị

Đáp ứng nhu cầu của các bên liên quan

 • Benefits realization
 • Risk and resource optimization
 • Supporting the creation of business value through IT
 • Transforming stakeholder needs into an enterprise's actionable strategy
 • Clarifying the purpose of the goals cascade
 • Translating high-level enterprise goals into specific IT-related goals

Bao phủ toàn bộ các khía cạnh của doanh nghiệp

 • A framework for business and IT leaders
 • Interrelating key roles and activities

Áp dụng một khung đồng nhất

 • Implementing COBIT 5 as an integrator
 • Aligning the practices into a single model

Phương pháp tiếp cận đồng bộ

 • Evaluating the key components of the enabler dimension
 • Reviewing measurement indicators for achieving goals

Phân biệt quản lý và quản trị

 • Balancing enterprise direction and objectives
 • Governance vs. management of IT

Module 3 : Nghiên cứu các đòn bẩy thành công

Nguyên tắc, chính sách và hướng dẫn

 • Meeting good practice requirements for the scope, compliance, exceptions and monitoring

 • Differentiating policies and principles

Các quy trình

 • Reviewing the key characteristics of the process goal categories

 • The Process Reference Model

Cấu trúc tổ chức

 • Implementing practices for operations, responsibility delegation and decision-making

 • The key responsibilities of key organizational roles

Văn hoá, đạo đức và hành vi

 • Creating, encouraging and maintaining desired behaviors

 • Relating organizational and individual ethics with goals

Thông tin

 • Reviewing the information quality categories

 • Interrelating the five steps of the information cycle with the information enablers

 • Applying information attributes to layers

 • Assessing context and quality of information to the user with key attributes

Dịch vụ, hạ tầng và ứng dụng

 • Analyzing the five architecture principles that govern the use of IT-related resources

 • Relationship with the other enablers

Con người, các kỹ năng và năng lực

 • Defining skill requirements for each role

 • Mapping the skill categories to the process domains

 • Skill categories in relation to the process domains

Module 4: Nền tảng triển khai COBIT 5

Các phương pháp tiếp cận

 • Management of the program

 • Change enablement

 • Core continual improvement life cycle

Áp dụng Cải tiến liên tục để kích thích sự thay đổi

 • Reviewing enterprise-specific internal and external environments related to change management

 • Addressing pain points and trigger events

 • Phases and characteristics of the life cycle model

 • Realizing business benefits with a good business case

Module 5 : Đánh giá mức độ trưởng thành và tăng trưởng

Các thuật ngữ, mực đích và nội dung của ISO 15504

 • The six capability levels

 • The nine attributes

 • The rating scale

 • Defining key ISO 15504 terms

Phạm vi và mô hình đánh giá quy trình

 • Identifying the reasons to conduct a process assessment

 • Differences between maturity and capability assessments

 • Implementing a Process Reference Model with COBIT 5