Viện Công Nghệ Kỹ Thuật Sài Gòn - Đào tạo CNTT

Chương trình đào tạo

Quản lý CNTT

Công nghệ thông tin cho lãnh đạo (IT for Leader) Chương trình CNTT cho Lãnh đạo dành cho các nhà quản lý không chuyên ngành Công nghệ thông tin (CNTT). Chương trình thiết lập và giới thiệu những kiến thức nền tảng của CNTT dưới góc nhìn của người lãnh đạo tổ chức và của các nhà quản lý kinh doanh. Từ đó sẽ cập nhật cho người quản lý những kiến thức, công nghệ và xu hướng mới trong CNTT đang được áp dụng hiệu quả trong kinh doanh và quản lý, giúp cho người lãnh đạo hoạch định các chính sách phát triển hệ thống thông tin giúp ích cho sự phát triển của công ty.
IT Helpdesk/Desk Service Bộ phận Helpdesk hỗ trợ dịch vụ IT, là điểm kết nối duy nhất từ phía người dùng (Users) với bộ phận CNTT. Việc đánh giá, đo lường những thành công của các hoạt động hỗ trợ của bộ phận IT đó là: Sự thoả mãn, hài lòng của người sử dụng các dịch vụ CNTT
Project Management Professional (PMP) The PMP is the gold standard of project management certification. Recognized and demanded by organizations worldwide, the PMP validates your competence to perform in the role of a project manager, leading and directing projects and teams.
ITIL Foundation v4 ITIL (IT Infrastructure Library) is a collection of best practices for the management and delivery of IT services and IT infrastructure. These best practices cover all the key IT Service Management and Service Delivery processes. This course covers the latest version of core ITIL® best practices presented from a lifecycle perspective.
AGILE SCRUM This course introduces the time-tested practices for managing product backlogs, planning your releases and iterations (Sprints) and tracking and reporting progress. Participantswill learn how to effectively plan and run daily Scrum meetings, sprint planning meetings, sprint reviews, retrospectives, and more.