Viện Công Nghệ Kỹ Thuật Sài Gòn - Đào tạo CNTT

Chương trình đào tạo

LPI

SaigonCTT triển khai các khóa đào tạo về quản trị viên hệ thống Linux dành cho những kỹ thuật viên máy tính, mạng; chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng và xử lý sự cố hệ thống máy chủ và máy trạm Linux. Các chuyên viên  Linux  muốn  hệ  thống  hóa  kiến  thức  và thi lấy chứng chỉ LPI
LPIC-1 (Linux level 1) LPIC-1 is the first certification in LPI’s multi-level Linux professional certification program. The LPIC-1 will validate the candidate's ability to perform maintenance tasks on the command line, install and configure a computer running Linux and configure basic networking.
LPIC-2 (Linux level 2) LPIC-2 is the second certification in LPI’s multi-level professional certification program. The LPIC-2 will validate the candidate's ability to administer small to medium–sized mixed networks.