Viện Công Nghệ Kỹ Thuật Sài Gòn - Đào tạo CNTT

Chương trình đào tạo

EC_Council

SaigonCTT được EC-Council lựa  chọn là đối tác đào tạo ủy quyền vào tháng 7/2011, triển khai các chương trình đào tạo về bảo mật, an ninh mạng của EC-Council như: Certified Ethical Hacker (CEH), Computer Hacking Forensic Investigator (CHFI), EC- Council Certified  Security  Analyst  (ECSA),  EC-Council  Certified  Secure  Programmer (ECSP)…
COMPUTER HACKING FORENSIC INVESTIGATOR V9 (CHFIv9) CHFI v9 là một chương trình đào tạo chuyên về điều tra dấu vết Hacker do EC_Council cung cấp. CHFI bao gồm nội dung về phương pháp "xét nghiệm hiện trường" với đối tượng vừa bị tấn công (bao gồm cả phương thức lẫn công cụ dùng để xem xét thực trạng). Khóa học giúp cho học viên nhanh chóng lĩnh hội các kỷ năng xử lý các "bằng chứng số", thu thập thêm các tín hiệu, bằng chứng có giá trị pháp lý khác còn lại tại hiện trường.
Certified Ethical Hacking (CEH v.9) A Certified Ethical Hacker is a skilled professional who understands and knows how to look for weaknesses and vulnerabilities in target systems and uses the same knowledge and tools as a malicious hacker, but in a lawful and legitimate manner to assess the security posture of a target system(s).
Certified Ethical Hacking (CEH v.10) A Certified Ethical Hacker is a skilled professional who understands and knows how to look for weaknesses and vulnerabilities in target systems and uses the same knowledge and tools as a malicious hacker, but in a lawful and legitimate manner to assess the security posture of a target system(s).