Viện Công Nghệ Kỹ Thuật Sài Gòn - Đào tạo CNTT

Chương trình đào tạo

EC_Council

SaigonCTT được EC-Council lựa  chọn là đối tác đào tạo ủy quyền vào tháng 7/2011, triển khai các chương trình đào tạo về bảo mật, an ninh mạng của EC-Council như: Certified Ethical Hacker (CEH), Computer Hacking Forensic Investigator (CHFI), EC- Council Certified  Security  Analyst  (ECSA),  EC-Council  Certified  Secure  Programmer (ECSP)…
Certified Ethical Hacking - CEH v.9 A Certified Ethical Hacker is a skilled professional who understands and knows how to look for weaknesses and vulnerabilities in target systems and uses the same knowledge and tools as a malicious hacker, but in a lawful and legitimate manner to assess the security posture of a target system(s).
Certified Ethical Hacking - CEH v.10 A Certified Ethical Hacker is a skilled professional who understands and knows how to look for weaknesses and vulnerabilities in target systems and uses the same knowledge and tools as a malicious hacker, but in a lawful and legitimate manner to assess the security posture of a target system(s).