Chương trình đào tạo

EXIN

ITIL được phát triển bởi CCTA  (hiện nay được đổi tên thành OGC) - Một tổ chức độc lập thuộc liên hiệp Anh. Hiện nay ITIL đã  được  thừa  nhận và sử dụng phổ biến trên  toàn  thế  giới  như là một chuẩn thực hành (Defacto Standard) trong việc  cung  cấp  dịch  vụ công nghệ thông tin (IT Service).
Information technology infrastructure library foundation (ITIL_Ver 3.0) ITIL is the most widely accepted foundation framework, a set of practices, used by companies to manage IT services. It provides the structure to manage and deliver different services so that users have a consistent experience.